перезвонить

Заказать установку

Заказать установку

cart-shop-security"

Договор оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)про надання послуг у сфері інформатизації

Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа Харлан Ростислав Юрійович (надалі– Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію(надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклалиданий Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційноюпублічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про наданняпослуг у сфері інформатизації. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовникиприймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовникана укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника ДоговоруСторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України іє рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору вповному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

 • факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення ПослугВиконавця на веб-сайті Виконавця www.shop.ssbb.com.ua;
 • оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та навідповідних сторінках Веб-сайту Виконавця www.shop.ssbb.com.ua;
 • письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовникапро прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті www.shop.ssbb.com.ua

1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовнимприйняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємнимичастинами Договору.

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, атакож не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті www.shop.ssbb.com.ua.«Акцепт» - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору вповному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.«Послуги» – Послуга або декілька Послуг у сфері інформатизації (а саме – послуги з доставкиданих від інших хмарних сервісів Замовнику), які надаються Виконавцем, та зазначеніВиконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця www.shop.ssbb.com.ua.

«Замовник» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа, щовідвідала Веб-сайт www.shop.ssbb.com.ua та акцептувала даний Договір.«Виконавець» - суб’єкт господарювання, фізична особа , що надає послуги усфері інформатизації та реквізити якого зазначено у розділі 12 даного Договору.«Замовлення» - належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресуєтьсяВиконавцю.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надатиЗамовнику Послуги у сфері інформатизації (а саме – послуги з доставки даних від іншиххмарних сервісів Замовнику), а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначенихцим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаванимправочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

3.3. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері інформатизації, увідповідності з вимогами діючого законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язаний:

 • виконувати умови даного Договору;
 • надати Замовнику Послуги належної якості;
 • об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті www.shop.ssbb.com.ua.

4.2. Виконавець має право:

 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадкупорушення Замовником умов цього Договору;
 • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язаний:

 • своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;
 • ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця.

5.2. Замовник має право:

 • оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту www.shop.ssbb.com.ua;
 • вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;
 • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту www.shop.ssbb.com.ua шляхом додавання Послуг у віртуальний кошик за допомогою натисканнявідповідної кнопки “У кошик”, або за допомогою платіжної системи натисканням кнопкиКупити, або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаним врозділі контактів Веб-сайту www.shop.ssbb.com.ua.

6.2. Строк обробки Виконавцем Замовлення - до 3-х (трьох) робочих днів з моменту йогооформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строкобробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповіднійсторінці Веб-сайту www.shop.ssbb.com.ua. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхомдодавання цін всіх обраних Замовником Послуг.

7.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валютіУкраїни – гривні. Сторони погоджуються, що еквівалентна вартість Послуг, визначена навідповідній сторінці Веб-сайту www.shop.ssbb.com.ua в доларах США, сплачується Замовником вгривнях у відповідності до офіційного курсу гривні до курсу долара США, встановленогоНаціональним банком України на день виставлення відповідного рахунку за ПослугиВиконавцем.

7.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом:

7.3.1. перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником єфізична або юридична особа) або

7.3.2. за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця (якщоЗамовником є фізична особа).

7.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточнийрахунок Виконавця.

7.5. Оплата за Послуги здійснюється Замовником протягом 3-х (трьох) банківських днів змоменту укладення Сторонами Договору та виставлення відповідного рахунку Виконавцем.Рахунок (інвойс), складений Виконавцем, є дійсним протягом трьох банківських днів.

7.6. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо ценеобхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу домережі Інтернет та інші).

8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІНАДАНИХ ПОСЛУГ.

8.1 Правила надання та отримання Послуг зазначені на відповідній сторінці Веб-сайту www.shop.ssbb.com.ua та є додатками (невід’ємними частинами) даного Договору. Всі питання, щовиникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з'ясувати у Виконавця законтактними даними, зазначеними в розділі 12 даного Договору Реквізити Виконавця.

8.2. Факт отримання Послуг Замовником - фізичною особою підтверджується оплатою такимЗамовником Послуг Виконавця. Виконавець зобов’язаний надіслати Замовнику рахунок(інвойс) та квитанцію про оплату Послуг.

8.3. Факт отримання Послуг Замовником - юридичною особою підтверджується Актомприймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт), що підписується Сторонами (абопідписується Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених данимДоговором). Виконавець зобов’язаний надіслати Замовнику підписаний рахунок (інвойс) тапідписаний Акт у 2-х примірниках поштою (попередньо, електронна копія рахунку та Актуможе бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв’язком). Замовник зобов’язанийпротягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцюпоштою 2-й примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення.У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, напоштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр Акту абописьмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачінаданих Послуг в односторонньому порядку.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторонинесуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхомпереговорів між Сторонами.

9.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується всудовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно дочинного в Україні законодавства.

9.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання ПослугЗамовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме –настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин,які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /абонастання форс-мажорних обставин).

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконаннязобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорнихобставин.

10.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, щовиникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чиуникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси,повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави,резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких наСторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимутьсядодаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконанняДоговору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожнаіз Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і,в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливихзбитків.11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівновсіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цьогоДоговору відповідно до його умов.

11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умовиукладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цимДоговором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язкитретім особам без згоди на це другої Сторони.

11.3. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (група 3 ) за ставкою,передбаченою Податковим кодексом України.

11.4. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовникавикористовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

11.5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробкувласних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі,використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації прозамовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобамизв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій,інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту www.shop.ssbb.com.ua. Увипадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту www.shop.ssbb.com.ua, Замовникмає право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламнихматеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.

11.6. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надаєтьсяЗамовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірністьвказаної при оформленні Замовлення інформації.

11.7. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїйвнутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.

11.8. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результатівиконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншоюСтороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. Зарозголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чиннимзаконодавством.

11.9. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін упорядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадкудо моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цьогоДоговору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважаєтьсяпогодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

11.10. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавстваУкраїни визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємнимичастинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайтіВиконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правиланадання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

12. Контакти:

Місцезнаходження: м. Бровари, вул. Броварської сотні 5, к. 4

Телефон:

(096) 875-77-51
(093) 875-77-51

E-mail: ssbb.com.ua@gmail.com

SSBB - ОНЛАЙН-МАРКЕТ ТОВАРОВ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ © 2013-2021
ул. Броварской сотни 5, оф. 9 Бровары, 07403
Телефоны:(096) 875-77-51, (093) 875-77-51,
Электронная почта: ssbb.com.ua@gmail.com